Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


 
ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต / เขตการปกครอง
 
    ตำบลจางเหนือ   อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่เมาะ   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ประมาณ  42  กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง   ประมาณ  80  กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง            
                                      
สภาพภูมิประเทศ   และสภาพภูมิอากาศ
  «  สภาพภูมิประเทศ
                ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจางเหนือ  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงแถบเชิงเขาดอยหม่นสูง  ดอยผาขวาง    หมู่ที่  4  และ  หมู่ที่  5   เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่จาง  (ตอนขุน)  และมีป่าละเมาะบางส่วน  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  เช่น  ห้วยแม่หาด  ห้วยแม่ตีบ  ห้วยแม่เผียน  เป็นต้น     ตำบลจางเหนือมีพื้นที่ประมาณ  384  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณร้อยละ  44.63  ของพื้นที่  อำเภอแม่เมาะ   (อำเภอแม่เมาะ  มีพื้นที่ประมาณ    860.44    ตารางกิโลเมตร)

 «  สภาพภูมิอากาศ
               ลักษณะภูมิอากาศของตำบลจางเหนือ  ประกอบด้วย ฤดูกาลต่าง ๆ  แบ่งออกเป็น   3   ฤดูกาล   ดังนี้
 
ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็น  ประมาณช่วงเดือนธันวาคม และ เดือนมกราคม   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  17 – 19   องศา-เซลเซียส
 
ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   37 – 40   องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งฝนจะตกชุกมากในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดือนกันยายน
 

                                        
                               
                                     


              
               
                                
                                   
                               

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th