Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
               1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    มีกลยุทธ์ดังนี้
                         1.1  การก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน
                         1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
                         1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ
                         1.4  การวางผังเมือง
               2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีกลยุทธ์ดังนี้
                         2.1  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         2.2  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
                               สิ่งแวดล้อม
               3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มีกลยุทธ์ดังนี้
                         3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
                         3.2  การศึกษา
                         3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                         3.4  การป้องกัน  การรักษา  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
                         3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
               4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   มีกลยุทธ์ดังนี้
                         4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
                         4.2 การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้าท้องถิ่น
                         4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  มีกลยุทธ์ดังนี้
                         5.1  การพัฒนาบุคลากร
                         5.2  การปรับปรุง   การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้   และสถานที่ปฏิบัติงาน
                         5.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1)  การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4) ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประชาชนในพื้นที่
5) การพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th