Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
เรื่อง  ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
--------------------------------------
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ 18  และข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน   ส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  26  มกราคม  2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ...../2560  เมื่อวันที่ .....   เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จึงประกาศกำหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ดังรายระเอียดตามแนบท้ายนี้
                1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร   ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น    งาน
1.1 งานบริหารทั่วไปสำนักปลัด 
การปกครอง การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งประกาศ งานนิติการ งานกิจการสภา อบต. งานตรวจสอบภายใน และงานอื่น ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
1.2 งานบริหารบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการพนักงานลูกจ้าง ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
1.3 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ งานส่งเสริมความเข้มเข็งชุมชน ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
1.4 งานวางแผนสถิติ และวิชาการ
งานวิชาการและแผน การจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ    การวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณ  การจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติฯ  และงานอื่น ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และงานอื่น ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
1.6 งานสาธารณสุขอนามัยครอบครัวและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ และงานอื่น ตามภารกิจงานแผนงานกลุ่มงานประจำ
                2. กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน
                    2.1 งานบริหารทั่วไปกองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
      งานการเงิน
      งานการบัญชี
      งานงบประมาณ
2.2 งานจัดเก็บรายได้และผลประโยชน์
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      งานหาผลประโยชน์
2.3 งานการพัสดุ
      งานพัสดุ
      งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                          งานแผนที่ภาษี
                3. กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูล ทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน 
                    3.1 งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน
      งานบริหาร
      งานประสานงานสาธารณูปโภค
      งานบริการ
3.2 งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
      งานก่อสร้าง
      งานออกแบบและควบคุมอาคาร
                          งานสะพาน อาคาร และแหล่งน้ำ
3.3 งานการผังเมือง
                      งานผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
4.1 งานบริหารงานทั่วไป
      งานบริการการศึกษา
      งานบริหารทั่วไป
4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
      งานกิจการโรงเรียน
      งานการศึกษาปฐมวัย
      งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.3 งานการศาสนา และวัฒนธรรม
      งานส่งเสริมการศาสนา
      งานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    4.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560
                                        ประกาศ  ณ  วันที่    29   เดือนกันยายน   พ.ศ.  2560
 
 
                                                                (นายสว่าง   จาคำมา)
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th