Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดังนี้ 
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน  ๑  อัตรา
        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                  จำนวน  ๑  อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง
       ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ที่ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจกำหนดทำสัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจะได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท(หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหาร  ส่วนตำบลจางเหนือตั้งแต่ วันที่ 19-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-019786
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th