Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงวันที่  12   พฤศจิกายน  2461  โดยกำหนดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19  ธันวาคม  2461 ถึงวันที่ 30  ธันวาคม  2461 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือได้ดำเนินการการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 13  ธันวาคม  2461  เรียบร้อยแล้ว  
 การผลการสอบแข่งขันดังกล่าว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปผลคะแนนแนบท้ายประกาศนี้   โดยกำหนดให้ผู้สอบผ่าน ตามหลักเกณฑ์ เข้ารายงานตัวเพื่อสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  อนึ่ง หากผู้สอบแข่งขันมีความประสงค์ จะตรวจดูรายการผลคะแนน การสอบแข่งขัน ให้ติดต่อขอรับข้อมูล ได้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  ในวันเวลาทำการ
ประกาศผู้ผ่านการสอบ ภาค ก และ ข
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th