Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 2562
Responsive image
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ โดย สำนักปลัด  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ขึ้น เพื่อสร้างความ ตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือนด้วย 
        การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะต้องร่วมกันเก็บและกำจัดขยะ โดยจังหวัดต้องร่วมหารือกับคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การซักซ้อมวิธีการลดปริมาณขยะแบบ 3Rs : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) จัดทำถังขยะแยกประเภทขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) และขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง 
         
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th