Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายโสภณ โลมาแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก)
Responsive image
อัตราว่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปก/ชก)
Responsive image
นางมนธยา สินสุรินทร์
นักทรัพยกรบุคคล (ปก)
Responsive image
Responsive image
นายภานุวัฒน์ พรมวิชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชง)
Responsive image
นางสาวเขมวรรณ ใจคำลือ
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)
Responsive image
นางจิรวรรณ อิ่นแก้วน่าน
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวปริยฉัตร ฉัตรแก้วสืบ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางลองขวัญ ตั๋นตุ้ย
ผช จพง.ธุรการ
Responsive image
นายธเนศร์ สุวรรณเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นานธนาวุธ สุวรรณนัง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมศักดิ์ ใจเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอุทัย ต๊ะสิทธิ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมศักดิ์ ใจเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประกิต สุวรรณเมือง
ยาม
Responsive image
นายคธาวุธ สนิทพันธ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเกริกไกร ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางประทุม ไชยะแสน
แม่บ้าน
Responsive image
Responsive image
นายศรัทธา อิ่นแก้วน่าน
คนสวน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th