Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายขัยชนะ ปัญญายืน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
อัตราว่าง
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
Responsive image
นายทศพร ตั๋นตุ้ย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสุนิสา วงค์แก้วมูล
ครู คศ.2 ศพด.วังตม
Responsive image
Responsive image
นางสายสิญจน์ เปี้ยสาย
ครู คศ.1 ศพด.นาแช่
Responsive image
นางสาวแสงจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1 ศพด.กอรวก
Responsive image
Responsive image
นางวีรญา สุขประเสริฐ
ครู คศ.1. ศพด.บ้านทาน
Responsive image
นางเพชรา แก้วหน่อ
ผดด. กอรวก
Responsive image
Responsive image
จางขวัญรุ้ง กันธิยาใจ
ผดด. กอรวก
Responsive image
นางมานิตย์ จันทร์วงค์
ผดด. นาแช่
Responsive image
Responsive image
นางประภัสสร กันธิยาใจ
ผดด. บ้านทาน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th